iPhone không cho phép xóa nhiều số liên lạc trong danh bạ cùng lúc, mà phải xóa lần lược từng số một.